29 خرداد 1403 02:06

جدول زمان بندی جمع آوری زباله

ردیف نام محله روزهای جمع آوری
۱)  محله …….. روزهای فرد
۲)  محله ……… روزهای زوج 
۳)  محله …….. روزهای فرد 
۴) محله …….. روزهای زوج
۵) محله…….. روزهای فرد