25 تیر 1403 08:34

هدف از ایجاد سامانه مشارکت مردمی

هدف از ایجاد درگاه مشارکت مردمی ایجاد فضای مناسب جهت تعامل و اشتراک مشارکت های مردمی در حرکت جمعی و رو به جلو مدیریت شهر می باشد. مبنای کار بر جلب مشارکت مردم محلی در جهت نهادینه سازی مشارکت های محلی با تاکید بر توانمندسازی و ظرفیت سازی است. مشارکت نقطه مشترک دیدگاه های امروزیست که آن را نیاز مبرم جامعه می دانند.

مشارکت منجر به توسعه پویا و پایدارست. تجربه نشان می دهد که عدم توجه به مشارکت های مردمی سبب از بین رفتن سرمایه های ملی؛ اعم از مادی و معنوی، هدر رفتن امکانات دولتی و در نهایت نارضایتی مردمی از دولت و فعالیت های عمرانی و ناقص ماندن برخی از پروژه ها و طرح های عمرانی می گردد.

در مشارکت بر توانمند سازی مردم، استفاده از ایده ها، افکار، طرح ها و حضور آنان در برنامه ریزی و عمل تاکید دارد. علاوه بر آن در مراحل مختلف برنامه ریزی و اجرای طرح ها و پروژه ها، ارتباط با گروه های دیگر، حضور مردم بسیار موثر و کارآمد خواهد بود.

طبقه بندی مشارکت ها

مشارکت مردمی در بخش عمران شهری

آرشیو رادیویی