25 تیر 1403 07:59

فعالیت های اقتصادی

اقتصاد هر کشور قلب آن کشور محسوب می شود و تمام فعالیت های دیگر تحت شعاع آن قرار دارد.

ارگ جدید نیز بر پایه بخش های صنعتی و تولیداتی که در این مجموعه انجام میگرد ماندگار شده است و توانسته قطب صنعتی و اقتصادی خودروسازی در کشور شود. 
در ذیل به بخش هایی از فعالیت های اقتصادی که در این مجموعه صورت می گیرد اشاره شده است :

بخش صنعتی

مشارکت و سرمایه گذاری در صنایع خودروسازی، قطعه سازی و صنایع وابسته به آن ، صنایع فلزی ، صنایع فرآوری و بسته بندی محصولات کشاورزی و انواع فعالیتهای صنعتی دیگر که با توجه به ضوابط تعیین شده از سوی مدیریت منطقه ویژه مجاز تشخیص داده شده .

بخش مسکونی

مشارکت و سرمایه گذاری دراحداث واحدهای مسکونی ارگ جدید با توجه به استمرار افزایش فعالیتهای اقتصادی و جمعیت ساکن در منطقه . در این راستا از بارزترین پروژه های ساخت و ساز میتوان به پروژه انبوه سازان مسکن و ساختمان بهار اشاره کنیم .

بخش تجاری و خدماتی

مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های تجاری و خدماتی ارگ جدید بر اساس فرم خلاصه اطلاعات پروژه های نیازمند سرمایه گذاری می باشد.

بخش توریستی و رفاهی

مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های توریستی و رفاهی ارگ جدید بر اساس فرم خلاصه اطلاعات پروژه های نیازمند سرمایه گذاری می باشد .