29 خرداد 1403 02:22

لیست ایستگاه های بازیافت در سطح شهر

ردیف ایستگاه نشانی ایستگاه شماره تماس ساعات کاری
۱) ایستگاه شماره ۱ خیابان … محله ….  ۸-۱۳/۱۶-۲۰
۲) ایستگاه شماره ۲ خیابان … محله ….     
۳) ایستگاه شماره ۳ خیابان … محله ….     
۴) ایستگاه شماره ۴ خیابان … محله ….     
۵) ایستگاه شماره ۵ خیابان … محله ….