3 مهر 1402 01:15

مراحل سرمایه گذاری

منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید همواره در تمام سال ها تلاشش بر این بوده است تا به حمایت از سرمایه گذاران بپردازد و بسترهای مناسب جهت سرمایه گذاری را برای صاحبان سرمایه تامین کند . در این راستا مراحل سرمایه گذاری در ارگ جدید عبارت است از :